תקנון האתר

1. כללי

1.1. התקנון כתוב, מטעמי נוחות, בלשון זכר אך הוא מתייחס לזכר ונקבה.

1.2. הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הזמנת מוצרים במכירה רגילה ואו קבוצתית מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה. במקרה של סתירה בין התקנון לבין החוק יקבע האמור בחוק. תקנון זה בא להוסיף על האמור בחוק ולא לגרוע ממנו.

1.3. פרידמן הנעה על גלגלים בע”מ (להלן: “פרידמן” או “החברה”) שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

1.4 האתר והחנות הן שתי נקודות מכירה נפרדות הפועלות תחת חברה אחת. המחירים עשויים להיות שונים באתר ובחנות. יתכן שמוצרים המופיעים באתר לא ימצאו במלאי החנות ולהפך.

2. הזמנת ואספקת מוצרים ו/או שירותים

2.1. ליד כל מוצר מופיע תיאור קצר ותמציתי שלו. בנוסף, מופיע פירוט תכונות המוצר כולל מחירו של המוצר, המועדים בהם המוצר ניתן לרכישה בשיטת המכירה הקבוצתית, תנאי התשלום והמשלוח והאחריות. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד. יתכנו שינויים בין הספציפיקציות המתוארות באתרו/או התמונות לבין המוצר שיימסר בפועל. ניתן לבדוק ספציפיקציות עדכניות במייל מול פרידמן.

2.1.2 עצם הופעתם של המוצרים באתר, אינו מעיד על הימצאותם במלאי. יש לברר על מלאי זמין של המוצר המבוקש ישירות מול פרידמן במייל, ווסטאפ, טלפון או פיזית בחנות ברחוב שוקן 12 תל אביב.

2.1.3 מוצר שהוזמן והגלל כל סיבה התברר שאינו בנמצא במלאי, תבוטל ההזמנה והכסף יוחזר במלאו למזמין.

2.2 סוגי המכירות באתר הם: מכירה רגילה, מכירה קבוצתית ומחיר אישי

2.2.1 מכירה רגילה. המוצר נמכר במחיר המופיע ליד המוצר.

2.2.2 מכירה קבוצתית. זהה למכירה רגילה. שמות הרוכשים מופיעים בתחתית כל מפרט של מוצר.

2.2.3 מחיר אישי. המוצר מופיע במחיר 1 או 0 ש”ח והלקוח מוזמן להציע מחיר ומספר תשלומים. תוך זמן סביר יקבל הגולש תשובה במייל אם זכה במוצר או לא. ההשתתפות במכירה זאת אינה כרוכה בעלות כספית. לקוח משתתף שלא זכה לא יחוייב בסכום כלשהו.

2.3. על מנת להזמין מוצר במכירה קבוצתית ואו מכירה רגילה, יש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרונית, כתובת וטלפון. פרטים אלה ישמרו במערכת.

2.4.מסירת פרטי כרטיס אשראי

2.4.1.אין חובה למסור באינטרנט את פרטי כרטיס האשראי. לאחר שבוצעה ההזמנה, יקבל הלקוח אישור הזמנה לדוא”ל שסיפק בזמן הרישום למערכת. אישור זה מעיד כי ההזמנה נתקבלה ונקלטה במערכת. במקרה שלא נמסרו פרטי כרטיס אשראי, נציגנו יצור קשר טלפוני עם הלקוח להשלמת פרטי כרטיס האשראי והשלמת התשלום.

2.4.2. על מנת להציע הצעות למכירה בשיטת מחיר אישי יש להוסיף גם את פרטי כרטיס האשראי. אם לא ירשמו פרטי הכרטיס ההצעה לא תשתתף במכירה.

2.5. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או כל דין. פרידמן רשאית לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים ולמצות את זכויותיה בדין. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

2.6. הזמנת מוצרים באתר מעידה על הסכמת הלקוח לקבל מדי פעם מיילים על מבצעים מיוחדים שלנו. במקרה שבו אין הלקוח מעוניין לקבל מיילים ויבקש זאת, כתובתו תוסר מרשימת התפוצה, ויופסקו המיילים.

2.7. על מנת שפרידמן תוכל לספק את המוצר שהוזמן, צריכה ההצעה להתקבל ולהיקלט באתר פרידמן באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיוב הלקוח. במידה שחל שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, מחירם או בכל פרט אחר המשנה את פרטי המכירה באופן משמעותי, תהיה פרידמן רשאית לבטל את הרכישה והלקוח לא יחויב בכל תשלום בגין ההצעה שבוטלה.

2.8. במידה שגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכרז פומבי ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר, באמצעות נציג מטעמו של פרידמן להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של הלקוח.

2.9. המוצרים השונים יסופקו באמצעות חברת שליחים או באמצעות דואר ישראל.

3. אחריות

3.1. האחריות הבלעדית למוצרים הינה בהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם.

3.2. בשום נסיבות לא תחול על פרידמן ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא שימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע שפרידמן ו/או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.

4. ביטול עסקה / החזרת מוצרים

4.1 ניתן לבטל רכישת מוצרים, אשר נרכשו באתר זה, בתוך 14 יום, כנגד החזר כספי. ביטול יעשה בשיחה עם נציג פרידמן, או באמצעות פניה במייל אשר נענתה על ידי פרידמן.

4.2 בגין ביטול העסקה ישלם הלקוח לפרידמן סך 5% מערך המוצר (מקסימום 100 ש”ח) ועוד מע”מ.

4.3 אם המוצר כבר נשלח ללקוח, ישלם הלקוח גם את דמי המשלוח. הלקוח יחזיר לפרידמן את המוצר באריזתו המקורית ובלבד שלא נעשה בו שימוש לרחוב שוקן 12 בתל אביב לאחר תיאום מראש.

4.4 ניתן לבטל עסקה רק לרכישות שנעשו באתר של מוצרים כפי שמוצגים באתר. לא ניתן לבטל עסקה במידה שהלקוח הזמין עבודה מיוחדת או מוצר מיוחד או שינויים למוצר קיים.

4.5 מדיניות ביטולים זאת תקיפה לרכישות באתר זה בלבד. למען הסר ספק, מדיניות ביטולים זו, המתוארת בתקנון זה אינה תקיפה לרוכשים בחנות או בכל צורה אחרת.

4.6 ניתן לבטל עסקה רק על מוצרים שלא נעשו בהם שינויים על ידי פרידמן לדרישת הלקוח או על ידי הלקוח, שלא הוזמנו במיוחד עבור הלקוח ושלא נעשה בהם כל שימוש.

4.6 לא ניתן להחזיר או לבטל עסקה במוצר שנפגם או נשרט אצל הקונה.

5. פרטיות וסודיות

5.1 פרטי כרטיס האשראי מאובטחים ומוצפנים בפרוטוקול SSL. השיטה מתקדמת ביותר כיום להעברת מידע סודי באינטרנט.

5.2 פרטים האישיים שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנותיו, יישמרו במאגר המידע של פרידמן, פרידמן לא תעביר את פרטי הלקוח לאף גורם אחר.

6. דין וסמכות שיפוט
על תנאים אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר או בקשר עם תנאי שימוש אלה יהיה נתון לסמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל אביב בישראל.

פרידמן הנעה על גלגלים בע”מ

דילוג לתוכן